O nama

 

Naša škola ima dugu tradiciju koja datira još od 1922 godine, kada je osnovana kao zanatska škola. Današnji naziv škola je dobila 1989. godine.
U tadašnjoj tehničkoj školi su postojale mašinska i tekstilna struka.
Od 2002./03. u školi se uvodi novo područje rada - poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane sa pet obrazovnih profila.
Školske 2005/06 uvedeno je novo područje rada - saobraćaj.
Danas se u našoj školi stiče opšte, stručno, teorijsko i praktično obrazovanje za neposredan rad i školovanje.

NaŠA MISIJA

 

Ciljevi i zadaci obrazovno-vaspitnog rada u školi su utvređeni Zakonom o srednjoj školi, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i planovima i programima za odgovarajuća područja rada. Oni predstavljaju osnovu za planiranje i programiranje svih obrazovno-vaspitnih delatnosti škole.
Škola je registrovana kod trgovinskog suda u Kraljevu rešenjem fi 526/90.